fbpx

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID 19

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

OBOWIĄZUJĄCA NA TERENIE  FUNKY ENGLISH STUDIO JĘZYKOWE KAMILA KARCZEWSKA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza procedura określa zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie FUNKY ENGLISH

2. Celem procedury jest:

a) zminimalizowanie zagrożenia zakażenia  wirusem COVID-19;

b) umożliwienie dzieciom korzystanie z zajęć pozalekcyjnych.

3. Procedura określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.

4. Rodzic/opiekun decydując się na przyprowadzenie dziecka do FUNKY ENGLISH, jest zobowiązany wypełnić  ankietę epidemiologiczną obowiązującą w Funky English Kamila Karczewska.

§ 2

ORGANIZACJA

 Na terenie FUNKY ENGLISH mogą przebywać jedynie osoby:

a) bez objawów chorobowych;

b)  które nie przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych;

c)  nie są objęte kwarantanną lub izolacją.

2. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy/rodzice/opiekunowie/uczniowie, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

3. Na terenie lokalu zostanie utworzone izolatorium w postaci miejsca wydzielonego w  pomieszczeniach FUNKY ENGLISH.

4. Dzieci pod opieką lektora będą przebywać w grupach maksymalnie 12  osobowych.

6. Do FUNKY ENGLISH mają wstęp tylko pracownicy rodzice/opiekunowie i dzieci po jednym przyprowadzającym dziecko na zajęcia, nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem lekcji.

7. Rodzic/opiekun wypełnia ankietę epidemiologiczną obowiązującą w Funky English Kamila KarczewskaDostarcza ją dwa dni robocze przed przyprowadzeniem dziecka do FUNKY ENGLISH. Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej i podpisanej Deklaracji na adres e-mail biuro@finkyenglish.pl Dostarczenie oryginału Deklaracji odbędzie się wówczas podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do FUNKY ENGLISH.

8. Niedostarczenie deklaracji i oświadczeń w podanym terminie skutkuje nieprzyjęciem dziecka na zajęciach.

9. Do FUNKY ENGLISH mogą przychodzić tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,20 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

10. Dzieci są przyprowadzane wyłącznie przez zdrowe osoby dorosłe.

11. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dziecka, jeśli w jego najbliższym środowisku przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji domowej.

12. Rodzice przekazują aktualne telefony, które mogą odebrać w każdej sytuacji.

13. Rodzic zobowiązany jest do przeprowadzenia rozmowy z dzieckiem i przygotowania go w zakresie obowiązującego reżimu sanitarnego (wytyczne MEN, wytyczne GIS – www.gov.pl /Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia/)

14. Zabawki i przedmioty, których nie da się wyprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sali.

15. Sale, w których przebywają dzieci są wietrzone co najmniej raz na godzinę pomiędzy zajęciami na 15 minutowej przerwie.

16. Dzieci myją ręce wodą i mydłem zgodnie z instrukcją prawidłowego mycia dłoni, które znajdują się w łazienkach dla dzieci i pracowników lub dezynfekują dłonie przed wejściem na teren Funky English.

17. W ciągu dnia prowadzone są systematycznie prace porządkowe w salach, łazienkach, korytarzach, odbywa się dezynfekcja klamek, kontaktów i innych.

18. Na koniec dnia, po opuszczeniu przez dzieci placówki, wszystkie pomieszczenia i sprzęty w placówce są dokładnie sprzątane, myte i dezynfekowane.

19. Po dezynfekcji należy wietrzyć pomieszczenia przestrzegając zaleceń producenta odnośnie stosowania środków dezynfekujących.

20. Zaleca się przez uczestników zajęć zakrywanie ust i nosa maseczką, przyłbicą lub innym kawałkiem materiału.

§ 3

PRZYPROWADZANIE /ODBIÓR DZIECKA

1. Dzieci przyprowadzane są na maksymalnie 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2. Rodzic przyprowadza dziecko zdrowe, bez kataru i objawów przeziębienia. Obecność w placówce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka we wszystkich zajęciach. W przypadku przyprowadzenia dziecka z objawami przeziębienia, dziecko zostanie odesłane do domu, przy czym opłata za zajęcie pozostaje niezmienna.

3. Do placówki, w danym dniu, dziecko przyprowadza jedna osoba i przychodzi tylko z dzieckiem mającym pozostać w placówce. Dzieci mogą przychodzić również samodzielnie.

4. Zaleca się, aby rodzic przyprowadzający dziecko przestrzegał zasad zachowania ostrożności (odstęp 1,5 m, maseczki, przyłbica lub inny materiał zasłaniający twarz).

5. Obowiązkowo wszyscy korzystają z płynu dezynfekcyjnego umieszczonego przy drzwiach wejściowych wewnętrznych.

§ 4

OBOWIĄZKI RODZICÓW

1. Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do FUNKY ENGLISH i w domu, odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie. Zaleca się aby zadbali o zaopatrzenie dziecka powyżej 4 roku życia w indywidualną osłonę nosa i ust.

2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w placówce.

3. Przekazują lektorowi istotne informacje o stanie zdrowia jego dziecka, a w przypadku wystąpienia objawów COVID-19 powiadamiają Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

4. Nie posyłają do FUNKY ENGLISH dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Rodzic ma obowiązek zgłoszenia sytuacji, o której mowa wyżej, także Właścicielowi placówki.

5. Do FUNKY ENGLISH mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, to znaczy bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2oC, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

6. Bezwzględnie stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej chorowało.

7. Przed przyprowadzeniem dziecka na zajęcia rodzic zobowiązany jest do zmierzenia dziecku temperatury.

8. Rodzice/opiekunowie regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kaszlu.

9. Są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki.

§ 5

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA PLACÓWKI

1. Właściciel dostosowuje procedury obowiązujące w FUNKY ENGLISH do obowiązujących przepisów i wytycznych w zakresie zwiększonego reżimu sanitarnego, w warunkach pandemii COVID-19.

2. Organizuje pracę personelu pedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.

3.  Organizuje pracę FUNKY ENGLISH na podstawie zebranych informacji od rodziców o liczbie zadeklarowanych dzieci.

4. Zapewnia miejsce do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.

5. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

6. Zapewnia przy wejściu głównym dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci (umieszczone w widocznych miejscach w placówce).

7. Monitoruje przestrzeganie niniejszej procedury przez wszystkich jej odbiorców.

§ 6

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Każdy pracownik FUNKY ENGLISH zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka), decyzją lekarza pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie Właściciela placówki.

3. Do FUNKY ENGLISH wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą z niego wyznaczonym wejściem.

4. Bezwzględnie przy wejściu i wyjściu z palcówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji (umieszczonej w widocznych miejscach w placówce) i myją ręce zgodnie z instrukcją.

5. Pracownicy nie przemieszczają się po szkole bez uzasadnionej potrzeby.  

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. FUNKY ENGLISH zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeniem COVID-19.

2. Procedura obowiązuje wszystkich odbiorców od ogłoszenia do odwołania.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM SARS-CoV-2 U PRACOWNIKA/ UCZNIA w FUNKY ENGLISH

1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy/rodzice/uczniowie powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2. Osoba przebywająca na terenie placówki, która ma objawy wskazujące na chorobę COVID-19 powinna zostać niezwłocznie odsunięta od pracy/zajęć, wyposażona w maseczkę i rękawiczki oraz odizolowana w przewidzianym do tego celu pomieszczeniu.

4. W placówce wyznaczone jest miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych do czasu zorganizowania transportu własnego do domu (gdzie skorzysta z teleporady medycznej) lub oddziału zakaźnego.

5. Osoba która będąc na terenie FUNKY ENGLISH zaobserwowała u siebie objawy wskazujące na zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zobowiązana jest skontaktować się z:

a) infolinią NFZ/ WSSE/ PSSE/ Oddziałem Zakaźnym Szpitala (numery telefonów poniżej w załączeniu);

b) Właścicielem FUNKY ENGLISH email : biuro@funkyenglish.pl telefon 502 38 22 18

oraz do postępowania zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

6. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia pracownika/ucznia/rodzica należy wezwać pogotowie ratunkowe, a o zaistniałej sytuacji powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną.

7. Pracownik, u którego stwierdzono zakażenie lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, zobowiązany jest podać telefonicznie bądź mailowo bezpośredniemu przełożonemu informacje w zakresie:

b) lokalizacji pomieszczeń, w których pełnił obowiązki służbowe w ostatnich 14 dniach,

c) ewentualnego kontaktu z pracownikami/ uczniami/rodzicami uczelni w ostatnich 14 dniach.

8. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z najbliższą powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, przekazując wszystkie niezbędne dane (kiedy i z jakiego rejonu osoba powróciła, jakie występują u niej objawy i od kiedy).

9. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik FUNKY ENGLISH został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, właściciel FUNKY ENGLISH w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

10. Lektor lub Właściciel FUNKY ENGLISH informuje rodzica bezzwłocznie o stanie zdrowia dziecka.

Call Now Button+48 502 38 22 18